Vertrouwenspersonen:

 

 

Klachten ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

 

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon

 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.

 

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

  • Naam: Minke Vellinga

 

Bij afwezigheid van Minke:

 

  • Naam: Anita Pellenkoft

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de een van de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie via telefoonnummer 0900-111 3111 (lokaal tarief) weekdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

 

Onafhankelijk onderzoek

Klachten over ongewenst gedrag, die u door de school naar uw beleving onvoldoende is opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon kan u in het klachttraject begeleiden.

 

Meldplicht seksueel geweld

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij politie/justitie.

© 2023 by CBS Het Kompas Stellendam. Proudly created with Wix.com